German Shepherd on a white background (42 photos)

German Shepherd on a white background (42 photos)
---
116
Shepherd puppy on white background
Shepherd puppy on white background

German Shepherd
German Shepherd

Dog German Shepherd
Dog German Shepherd

Eastern European Shepherd on a white background
Eastern European Shepherd on a white background

Dog breed German Shepherd
Dog breed German Shepherd

German guard shepherd
German guard shepherd

Belgian coad on white background
Belgian coad on white background

German Shepherd
German Shepherd

German Shepherd Fear
German Shepherd Fear

Eastern European Shepherd on a white background
Eastern European Shepherd on a white background

Kelpi Australian Shepherd
Kelpi Australian Shepherd

Sitting German Shepherd
Sitting German Shepherd

German shepherd long-haired on a white background
German shepherd long-haired on a white background

Dog German Shepherd
Dog German Shepherd

German shepherd long-haired on a white background
German shepherd long-haired on a white background

Shepherd on a white background
Shepherd on a white background

Malamute and Shepherda
Malamute and Shepherda

German Shepherd Fear
German Shepherd Fear

German Shepherd on a white background
German Shepherd on a white background

Dog German Shepherd
Dog German Shepherd

German Shepherd without background
German Shepherd without background

Shepherd puppy on white background
Shepherd puppy on white background

German shepherd puppy on white background
German shepherd puppy on white background

German Shepherd Shafherd White
German Shepherd Shafherd White

Head of german shepherd
Head of german shepherd

Shepherd puppy on white background
Shepherd puppy on white background

German Shepherd in different poses
German Shepherd in different poses

Shepherd on a white background
Shepherd on a white background

Shepherd sits
Shepherd sits

Eastern European Shepherd on a white background
Eastern European Shepherd on a white background

Dog Shepherds on a white background
Dog Shepherds on a white background

German Shepherd 3 months standing
German Shepherd 3 months standing

German Shepherd in different poses
German Shepherd in different poses

Eastern European Shepherd Profile
Eastern European Shepherd Profile

Dogs breed standards german shepherd
Dogs breed standards german shepherd

Shepherd puppy on white background
Shepherd puppy on white background

German shepherd long-haired on a white background
German shepherd long-haired on a white background

German shepherd long-haired on a white background
German shepherd long-haired on a white background

German Shepherd Profile Body
German Shepherd Profile Body

Shepherd muzzle without background
Shepherd muzzle without background

Kelpi Australian Shepherd
Kelpi Australian Shepherd

Shepherd on a white background in the studio
Shepherd on a white background in the studio